Contoh Soal Mawas Diri dan Introspeksi dalam Menjalani Kehidupan | Agama Islam Kelas VII

sentralsoal.com - Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan dilengkapi kunci jawaban dalam agama Islam kelas 7 kurikulum merdeka belajar. Harapannya, apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi seputar contoh soal mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan dilengkapi kunci jawaban dalam agama Islam kelas 7 kurikulum merdeka.

Contoh Soal Mawas Diri dan Introspeksi dalam Menjalani Kehidupan | Agama Islam Kelas VII

Gambar: freepik.com

1. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya ....
A. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut
B. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang
C. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya
D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri

2. Rahman mengerjakan soal ujian tanpa menyontek, walaupun banyak kesempatan dan tidak ada pengawas di ruangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepada Malaikat ....
A. Rakib dan Atid
B. Israfil
C. Jibril
D. Mikail

3. Sebagai sesama makhluk sosial harus menjalin hubungan seperti berikut, kecuali ....
A. Saling menghormati
B. Terjalin keakraban
C. Saling membenci
D. Saling bekerja sama

4. Kita harus selalu melaksanakan semua perintah Allah Swt. dan menjauhi semua yang menjadi larangan-Nya. agar di akhirat dapat balasan surganya Allah Swt. Hal ini cerminan dari iman kepada malaikat ....
A. Nakir
B. Jibril
C. Ridwan
D. Malik

5. Rasa yang tumbuh dari diri seseorang yang membuat manusia berempati dan bersimpati adalah ....
A. Isolasi sosial
B. Rasa bersalah
C. Rasa saling memiliki
D. Tekanan sosial

6. Berikut ini yang merupakan bentuk perbuatan beriman kepada malaikat adalah ....
A. Melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Swt.
B. Malu melakukan perbuatan yang dilarang secara terang-terangan
C. Malu melakukan perbuatan yang dilarang bila dilihat orang
D. Biasa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.

7. Perang melawan hawa nafsu sangat sulit dilakukan karena laksana perang melawan diri sendiri. Pernyataan berikut yang bukan merupakan kiat-kita melawan hawa nafsu, adalah ....
A. berbuat ibadah semata-mata mengharapkan ridha-Nya
B. memperbanyak kebaikan supaya diketahui banyak orang
C. menahan atau menyekat sumber kekuatannya
D. membebankan nafsu itu dengan melakukan ibadah

8. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdo’a agar terhindar dari siksaan sakratul maut merupakan cerminan perilaku iman kepada malaikat ....
A. Jibril
B. Jibril
C. Ridwan
D. Israfil

9. Huznuzzan dalam istilah terminologi islam disebut ....
A. brotherhood
B. positive thinking
C. progresif
D. toleransi

10. Yuliani adalah seorang wanita shalihah yang rajin beribadah dan beramal saleh sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Ia yakin di alam kubur, setiap manusia akan ditanya tentang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sikap tersebut merupakan perwujudan dari iman kepada malaikat ....
A. Mikail
B. Jibril
C. Munkar dan Nakir
D. Rakib dan Atid

11. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, sebagai seorang muslim harus tetap berhusnuzzan pada Allah SWT, sebab bila tidak ....
A. akan membuat seseorang menjadi rendah diri
B. bisa menjadikan seseorang selalu merasa bersalah
C. mengakibatkan perasaan yang bukan-bukan
D. dapat membuat segalanya menjadi tidak baik

12. Perhatikan sifat-sifat berikut ini!
1) Sombong dan takabur serta menyesatkan
2) Selalu patuh pada perintah Allah
3) Membutuhkan makan dan minum
4) Sebagian membangkang
5) Tidak berjenis kelamin
6) Tidak berwujud

Di antara hal tersebut yang menunjukkan sifat malaikat adalah ....
A. 2), 4), dan 6)
B. 2), 5), dan 6)
C. 1), 2), dan 3)
D. 1), 3), dan 5)

13. Sikap-sikap berikut ini yang tidak mencerminkan kandungan Q.S. Al Hujurat/49:12 adalah ....
A. ikut campur tangan urusan orang lain
B. menahan nafsu untuk tidak turut bergunjing
C. selalu berbaik sangka kepada siapa saja
D. berusaha banyak bersedekah kepada fakir miskin

14. Menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama, dan melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat adalah cerminan iman kepada malaikat ....
A. Jibril
B. Atid
C. Mikail
D. Israfil

15. Pengendalian diri/Mujahadah An Nafs adalah ....
A. meminta pertolongan karena Allah sebaik-baiknya yang Maha Penolong
B. menahan diri dari segala prilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain
C. berburuk sangka terhadap takdir Allah Swt
D. berbaik sangka terhadap takdir Allah SWT

16. Berdasarkan Q.S. al-Anbiyā/21:20 sifat yang dimiliki para malaikat adalah ....
A. Tidak pernah makan dan minum
B. Selalu bertasbih siang maupun malam
C. Selalu takut dan taat kepada Allah Swt.
D. Tidak pernah melakukan maksiat

17. Salah satu contoh perilaku yang mencerminkan sikap Mujahadah An-Nafs adalah ....
A. berpikir positif
B. mengendalikan amarah
C. berpikir negatif
D. tidak pernah bekerja keras

18. Perhatikan pernyataan berikut!
1) memelihara sholat
2) menjaga amanah
3) berpikir kritis
4) beribadah dengan ihlas
5) menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia

Pernyataan di atas yang akan mendapatkan surga firdaus sesuai isi QS Almukminun adalah ....
A. 1), 2), dan 5)
B. 2), 3), dan 4)
C. 1), 3), dan 4)
D. 2), 4), dan 5)

19. Perintah untuk menjaga persaudaraan, pengendalian diri dan berperasangka baik terdapat dalam surat ....
A. Al-Hujurat ayat 10
B. Al-hujurat ayat 12
C. Al-Anfal ayat 12
D. Al-Anfal ayat 10

20. Keyakinan bahwa setiap manusia akan sampai pada kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan amalnya selama di dunia dan untuk menentukan apakah ia masuk surga atau masuk neraka. Pernyataan tersebut merupakan pegertian iman kepada hari akhir secara ....
A. ijmali
B. ilmiah
C. bayani
D. tafsili

21. Berikut ini cara mengendalikan diri yang benar ialah dengan ....
A. memfitnah
B. berpuasa
C. menantangnya balik
D. mengasihinya

22. Hari diperhitungkannya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing disebut ....
A. Yaumul Mizan
B. Yaumul Hisab
C. Yaumul Barzakh
D. Yaumul Masyar

23. Makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur (cahaya) dan selalu ta'at kepada Allah, mempunyai kedudukan dan tugas tertentu sesuai ketetapan dan perintah Allah dengan dikaruniai kekuatan penuh untuk melaksanakannya. Pernyataan di atas adalah ....
A. pengertian malaikat Allah Swt. secara bahasa
B. pengertian malaikat Allah Swt. secara istilah
C. pengertian beriman kepada malaikat Allah Swt. secara bahasa
D. pengertian beriman kepada malaikat Allah Swt. secara istilah

24. Manusia kelak memasuki dimensi yang berbeda dengan dunia. Seluruh roh yang telah meninggal sejak zaman Nabi Adam a.s hingga akhir zaman berada pada dimensi tersebut.
Penjelasan tersebut menunjukkan salah satu tahapan peristiwa setelah hari akhir yaitu ....
A. Yaum Al-Barzakh
B. Yaum Al-Mahsyar
C. Yaum Al-Mizan
D. Yaum Al-Ba’ats

25. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah SWT telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Pernyataan di atas adalah pengertian ....
A. beriman kepada malaikat menurut istilah
B. beriman kepada malaikat menurut bahasa
C. malaikat menurut istilah
D. malaikat menurut bahasa

26. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa orang yang beriman pada hari akhir akan senantiasa mengendalikan hawa nafsu. Sesuai pernyataan tersebut, iman pada hari akhir dapat ditunjukkan dengan ....
A. Belajar kelompok di rumah teman usai pulang sekolah
B. Berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat
C. Meminjamkan pena kepada teman sebelum ujian
D. Tersenyum kepada tetangga saat berpapasan di jalan

27. Rasul telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya...” Ayat di atas merupakan dalil naqli tentang perintah beriman kepada malaiakt Allah Swt. yaitu ....
A. QS. Al-Muddatstsir: 31
B. QS. Al-Anbiyaa`: 26
C. QS. Al-Baqarah: 285
D. QS. An-Nisa`: 136

28. Orang yang beriman selalu menghindari perbuatan buruk. Tindakan tersebut menghindarkan seseorang dari berbagai permasalahan dan ketakutan sehingga ia ....
A. Menjadi orang terpandang dalam masyarakat
B. Hidup tenang dan damai
C. Bersemangat menuntut ilmu
D. Mendapat kekayaan dalam hidup

29. Pernyataan yang tidak tepat dari sifat fisik malaikat adalah ....
A. Tidak terikat oleh Dimensi jarak dan waktu
B. Tidak makan dan minum meski ingin
C. Tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan atau waria
D. Bisa berubah wujud sesuai yang diperintahkan Allah

30. Tindakan yang sesuai dengan pengertian iman kepada hari akhir yaitu ....
A. Menyadari bahwa kehidupan di dunia tempat menerima balasan amal sholeh
B. Meyakini bahwa dunia dan seisinya kelak akan hancur
C. Meyakini bahwa kematian manusia sudah ditetapkan oleh Allah swt
D. Mencari tahu dan mempelajari waktu kedatangan hari akhir

31. Berakhirnya kehidupan di dunia adalah suatu kepastian, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut, melainkan hanya tahu dari tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Salah satu tanda sebelum datang kiamat adalah keluarnya Dajjal yang mengandung makna ....
A. semakin semangat orang berlomba dalam kebaikan
B`. semakin banyak orang yang menyadari kesalahannya
C. semakin merajalelanya kemaksiatan
D. semakin giat orang-orang melakukan ibadah

32. Ada banyak nama hari akhir dalam Al-Qur’an. Salah satunya yaitu yaum al-waqi’ah yang berarti hari ....
A. Kesulitan
B. Kejatuhan
C. Keguncangan
D. Kepastian

33. Perhatikan peristiwa berikut!
1) Terbitnya matahari dari arah barat.
2) Munculnya Imam Mahdi sang penegak keadilan.
3) Keluarnya Yakjuj dan Makjuj pembuat kerusakan di dunia.
4) Munculnya Dajjal yang mengajak kepada jalan yang tersesat.
5) Munculnya hewan aneh yang dapat berbicara dengan manusia.

Peristiwa di atas sebagai tanda akan adanya ....
A. Kiamat kubra
B. Kiamat sugra
C. qadar Allah
D. takdir Allah

34. Sebelum kiamat terjadi, manusia yang telah mati terlebih dahulu menunggu di alam ....
A. Padang Mahsyar
B. Akhirat
C. Barzakh
D. Ghaib

35. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Amal perbuatan baik dan buruk akan diperhitungkan dengan sangat cermat dan akurat serta tanpa terlewat sedikit pun. Peristiwa pada masa ini dinamakan ....
A. Yaumul-Barzakh
B. Yaumul-Mah[syar
C. Yaumul-Ba`as
D. Yaumul-Hisab

36. Apabila tertimpa musibah kita disunnahkan mengucapkan ....
A. Istirja’
B. Takbir
C. Tasbih
D. Tahmid

37. Orang-orang kafir, musyrik, dan munafik tampak menyesal saat di alam akhirat. Mereka begitu menderita menerima balasan Allah Swt. Penderitaan itu bersifat kekal dan jauh lebih pedih daripada saat di dunia. Seluruh kehidupannya dipenuhi dengan siksaan yang amat pedih. Gambaran di atas merupakan peristiwa di ....
A. alam barzakh
B. Padang Mah[syar
C. surga
D. neraka

38. Iman pada hari akhir akan mendorong seseorang akan berperilaku mawas diri dalam keseharian dapat ditunjukkan dengan ....
A. Tidak memercayai perkataan orang lain
B. Menyembunyikan permasalahan yang dimiliki
C. Menolak bantuan yang diberikan orang lain
D. Berbicara kepada orang lain dengan sopan

39. Bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, gunung-gunung seperti kapas yang ditiup angin, manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan itulah gambaran terjadinya hari kiamat. Setelah kiamat terjadi manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Berdasarkan uraiani tersebut, perilaku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
A. membaca Surah al-Qari'ah setiap selesai salat
B. memperbanyak amal baik untuk bekal di akhirat
C. membangun rumah yang kokoh
D. membuat banker untuk berlindung

40. Tindakan yang sesuai dengan pengertian iman kepada hari akhir yaitu ....
A. Mencari tahu dan mempelajari waktu kedatangan hari akhir
B. Menyadari bahwa kehidupan di dunia tempat menerima balasan amal sholeh
C. Meyakini bahwa dunia dan seisinya kelak akan hancur

D. Meyakini bahwa kematian manusia sudah ditetapkan oleh Allah swt

41. Jika manusia tidak beruntung dalam peroleh karunia Allah SWT, hal itu bukanlah berarti Allah SWT benci kepadanya melainkan kualitas atas kemampuannya belum maksimal. oleh karena itu hendaknya kita senantiasa ....
A. suuzon kepada Allah SWT
B. husnudzon kepada Allah SWT
C. sabar, tawakkal, dan jarang berdoa
D. tidak melanjutkan usahanya karena takut

42. Hari dibangkitkanna manusia dari alam kubur dinamakan ....
A. Yaumul Hisab
B. Reinkarnasi
C. Yaumul ba’ats
D. Yaumul Mizan

43. Ketika ada kesalahpahaman antara kaum muslimin, sebaiknya harus segera ....
A. berdamai
B. bermusuhan
C. bertengkar
D. bersorak

44. Hukum ummat Islam terhadap datangnya hari akhir adalah ....
A. Murtad
B. Percaya
C. Mukmin
D. Mengimani

45. Praktik ukhuwah atau persaudaraan harus kita tumbuh kembangkan dan kita lestarikan dalam kehidupan dimanapun kita berada dengan cara saling ....
A. prasangka
B. tajassus
C. pengertian
D. curiga

46. Apabila ada manusia yang menyebarkan hoax bahwa hari kiamat akan terjadi pada tanggal bulan dan tahun x, bagaimana sikap umat islam yang beriman ....
A. Wajib tidak percaya
B. Sunah dipercaya
C. Wajib dipercaya
D. Bebas dipercaya

47. Sikap yang tidak mencerminkan kandungan Q.S. Al Hujurat ayat 10 adalah ....
A. mendoakan untuk kebaikan semua orang, terutama orang mukmin
B. tidak mencampuri urusan orang lain yang sedang berbuat maksiat
C. berusaha peduli kepada saudara seiman dan seagama
D. berusaha menjadi penengah yang adil ketika terjadi pertikaian

48. Ketika nabi dibangkitkan oleh Allah SWT. Pada hari kiamat, maka yang ditanyakan pertama kali oleh nabi Muhammad adalah dimana umatku. Hal tersebut menandakan bahwa ....
A. Nabi sangat cinta kepada umatnya
B. Nabi berhasi membina umat
C. Umat isam umat terakhir
D. Nabi lahir dari suatu umat

49. Pernyataan dibawah ini tidak menunjukkan perilaku yang bermuatan menjaga persaudaraan adalah ....
A. berupaya mempererat silaturahim dalam berbagai cara tertentu saja
B. saling berlomba dalam berbuat baik dan sesuatu yang bermanfaat
C. sama-sama menghormati dan menghargai adanya perbedaan yang ditoleransi
D. hilangkan sikap individualis dan mau menang sendiri dalam pergaulan sesama

50. Cara beriman kepada hari akhir yang bersifat tafsili menyangkut kepercayaan banyak hal. Dibawah ini yang termasuk bagian daam beriman kepada hari akhir secara tafsili adalah ....
A. Percaya terhadap Yaumul mizan
B. Percaya terhadap Yaumul hisab
C. Percaya terhadap yaumul ba’ats
D. Percaya terhadap Yaumul masyar

51. Salah satu hikmah ukhuwah adalah terwujudnya ....
A. pertengkaran
B. pertentangan
C. persatuan
D. perselisihan

52. Surat al mukminun ayat 59 menerangkan tentang ....
A. Tanda-tanda terjadinya kiamat
B. Hari kiamat pasti akan datang
C. Hari akhir bentuk akhir kehidupan di dunia
D. Hari akhir menjadi ujian bagi orang-orang beriman

53. Mujahadah an nafs adalah perjuangan berat yang tidak tertanggung, kecuali ....
A. orang-orang yang sabar
B. orang-orang yang ikhlas
C. orang-orang yang sehat
D. orang-orang yang terpelajar

54. Salah satu tanda kiamat besar adalah lahirnya makhluk yang bernama dajjal. Ciri-cirinya adalah matanya buta sebelah dan keningnya tertulis kafir. Zaman sekarang sudah ada dan penafsirannya adalah ....
A. Orang yang hanya berfikir dunia dan lupa akhirat
B. Orang yang kikir terhadap harta
C. Orang yang terjangkit penyakit katarak
D. Orang yang terjangkit mata minus

55. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari ....
A. Islam
B. Ihsan
C. Iman
D. Takwa

56. Allah menciptakan neraka bagi orang-orang yang ingkar terhadap-Nya. Salah satunya menciptakan neraka sair bagi orang ....
A. Orang yang meninggalkan sholat
B. Orang-orang pemakan harta anak yatim
C. Pemakan harta riba
D. Orang-orang munafiq

57. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena alam tersebut merupakan bukti bahwa Allah Maha ....
A. Teliti
B. Mendengar
C. Mengetahui
D. Melihat

58. Hari diperhitungkannya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing disebut ....
A. Yaumul Mizan
B. Yaumul Hisab
C. Yaumul Barzakh
D. Yaumul Masyar

59. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-‘Alim adalah ....
A. bersikap dermawan kepada sesama
B. bersikap pemaaf kepada sesama
C. rajin dalam menimba ilmu
D. berusaha menghindari kemungkaran

60. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang dineraca keadilan. Inilah yang disebut dengan ....
A. Yaumul Masyar
B. Yaumul Baarzakh
C. YaumulHisab
D. Yaumul Mizan