Contoh Soal Andalusia : Kota Peradaban Islam di Barat | Agama Islam Kelas VII Kurikulum Merdeka

sentralsoal.com - Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal materi Andalusia kota peradaban Islam di Barat dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran agama Islam kelas 7 kurikulum merdeka belajar. Harapannya, apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi seputar contoh soal materi Andalusia kota peradaban Islam di Barat dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran agama Islam kelas 7 kurikulum merdeka.

Contoh Soal Andalusia : Kota Peradaban Islam di Barat | Agama Islam Kelas VII Kurikulum Merdeka

Gambar: freepik.com

1. Khalifah kerajaan Abbasiyah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Memiliki perhatian serius dan mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan. Menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu, perdagangan dan kebudayaan terkemuka. Pernyataan diatas merujuk kepada khalifah ....
A. Harun al Rasyid
B. al Makmun
C. Umar Bin Abdul Aziz
D. Abu Jaafar al Mansur

2. Tokoh yang berpengaruh terhadap ekspansi Islam ke Spanyol adalah ....
A. Tariq Ibn Ziyat
B. Muhammad Ibn Abdurrahman
C. Abdul Rahman Al-Dhakil
D. Munzir Ibn Muhammad

3. Pusat pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah terletak di kota ....
A. Damaskus
B. Mekkah
C. Andalusia
D. Baghdad

4. Pada masa kejayaan Islam terdapat banyak tokoh-tokoh muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, kecuali ....
A. Ibnu Atiah Al-Andalusy
B. Jabir bin Hayyan
C. Hurair bin Ishaq
D. Tabib bin Qurra

5. Pusat utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah ialah kota ....
A. Baghdad
B. Basrah
C. Damsyik
D. Kufah

6. Ibnu Rusyd merupakan salah satu tokoh muslim yang meninggal di negara ....
A. Spanyol
B. Turki
C. Arab
D. Maroko

7. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu dunia memberikan manfaat untuk ....
A. Menjaga nama baik keluarga
B. kebanggaan diri dan keluarga
C. Meningkatkan strata sosial
D. bekal kehidupan akhirat

8. Umat Islam berada pada fase kemunduran antara tahun ....
A. 1250-1500 M
B. 1500-1700 M
C. 650-1000 M
D. 1000-1250 M

9. Pada masa khalifah al Manshur, ibukota daulah Abbasiyah dipindahkan dari kota al Hasyimiyah ke kota Baghdad. Yang melatarbelakangi pemindahan tersebut adalah ....
A. Mensejahterakan rakyatnya
B. Memudahkan menghimpun informasi
C. Memantapkan dan menjaga stabilitas negara
D. Menciptakan tradisi baru

10. Perkembangan Ilmu Pengetahuan berkembang pada masa dinasti ....
A. Dinasti Ummayah
B. Dinasti Fatimiyah
C. Dinasti Ayyubiyah
D. Dinasti Abbasiyah

11. Ilmu yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah SWT., meningglkan kesenangan dunia, dan hidup menyendiri untuk beibadah kepada Allah yaitu ....
A. ilmu fiqih
B. ilmu hadis
C. Ilmu tasawuf
D. ilmu akhlak

12. Dinasti Abbasiyah Mencapai Puncak Ke emasan pada masa khalifah ....
A. Harun ar rosyad
B. Harun saya
C. Ibnu Thufail
D. Harun Ar Rasyid

13. Pusat peradaban Islam pada masa daulah Abbasiyah terletak di kota ....
A. Samarra dan Andalusia
B. Baghdad dan Samarra
C. Baghdad dan Andalusia
D. Andalusia dan Damaskus

14. Kemunduran Peradaban Islam disebabkan beberapa faktor sebagai berikut, kecuali ....
A. Peperangan dengan bangsa eropa
B. turunnya imam mahdi
C. Invasi bangsa mongol
D. hancurnya baitul hikmah

15. Putra Khalifah Harusn Ar Rasyid yang juga menjadi khalifah sesudahnya bernama ....
A. Al Hadi
B. Al Mansur
C. Al Amin
D. Al Ma'mum

16. Di antara kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah II di Andalusia adalah kemajuan dalam bidang seni dan musik. Siapakah tokoh yang terkenal dalam bidang seni musik ....
A. al-Hasan ibn Nāfî
B. Ibn Rusyd
C. Abbas ibn Farnas
D. Ibrahim ibn Yahya

17. Dimanakah letak ibu kota dinasti Bani Umayyah ....
A. Spanyol
B. Iran
C. Damaskus
D. Mesir

18. Pada akhir abad 12 M, muncul seorang ahli filsafat dalam Islam dari Cordova. Di Eropa ia dikenal dengan nama Averroes. Ia adalah ....
A. Ibnu Haitham
B. Ibn Malik
C. Ibn Rusyd
D. Ibn Khaldun

19. Gerakan penerjemahan yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan era Dinasti Abbasiyah, yakni pada masa Khalifah ....
A. Al-Muntasir hingga al-Muktasim
B. Al-Muntasir hingga al-Muktaz
C. Abul Abbas hingga Abu Jafar al-Mansur
D. Abu Jafar al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid

20. Daerah ini berada pada wilayah otonomi Castilla la Mancha. Daerah ini pernah menjadi ibukota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 M. Tingkat toleransi kehidupan beragama cukup tinggi di daerah ini. Yahudi, Kristen dan Islam hidup berdampingan secara harmonis. Nama daerah tersebut adalah ....
A. Granada
B. Saragosa
C. Cordova
D. Toledo

21. Ilmuwan muslim dalam bidang matematika adalah ....
A. Ibnu Haitam (alhazen)
B. At Tabari
C. Ibnu Sina (avicena)
D. Al Khawarizmi

22. Andalusia adalah sebutan bagi negara ....
A. Spanyol
B. Portugis
C. Swiss
D. Latin

23. Sepeninggal Rasulullah dan para khalifah, maka kepemimpinan Islam diambil alih oleh kerajaan Islam. Pada masa Dinasti apa perdaban Islam mencapai puncak kejayaan ....
A. Dinasti fatimiyah
B. Dinasti usmaniyah
C. Dinasti umayyah
D. Dinasti abbasiyah

24. Al-Andalus الأندلس adalah nama yang disematkan untuk suatu daerah yang sering terjadi pembataian oleh kaum ....
A. Sendal
B. Virgoun
C. Vendal
D. Vandal

25. Umat Islam mencapai puncak kejayaan di masa khalifah Abdur Rahman Ad Dakhil dan khalifah Harun Ar Rasyid. Pada masa itu hanya ada dua Negara super power; barat yang berkedudukan di cordova dan timur yang berkedudukan di ....
A. Baghdad
B. Granada
C. Sevilla
D. Toledo

26. Julian memohon pertolongan kepada Musa bin Nusair, yang menjadi kepala Khalifah Ummayah di ... untuk melawan pemerintahan Visigoth.
A. Afrika Barat
B. Afrika Utara
C. Baghdad
D. Mesir

27. Banyak factor pendorong kemajuan umat Islam. Pernyataan di bawah ini merupakan factor-faktor internal yang menyebabkan keamajuan Islam pada abad pertengahan, kecuali ....
A. Ajaran Islam mendorong umatnya agar maju atau lebih baik dari masa lalu
B. Konsisten dan keistiqamahan umat kepada ajaran-ajaran Islam yang kafah
C. Berpindahnya ilmuwan non-Arab ke Baghdad dalam menerjemahkan buku-buku
D. Islam menjadi agama yang menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi

28. Musa bin Nushair memerintahkan [...] untuk menyelidiki kebenaran info Julian atas keadaan Andalusia.
A. Walid bin Abdul Malik
B. Abdurrahman Ad-Dakhil
C. Tharif bin Malik
D. Thariq bin Ziyad

29. Di bidang peradaban dan ilmu pengetahuan, umat Islam pernah Berjaya selama kurun waktu tujuh abad (antara abad VII-XIII). Kejayaan tersebut melahirkan para cendikiawan muslim dengan didang keahlian masing-masing, salah-satunya pengarang Al Qanun fit Tibbi, yaitu ....
A. Ibnu sina
B. Al kindi
C. Al farabi
D. Al ghazali

30. Di akhir masa kejayaan umat Islam di Andalusia, umat Islam hanya berkuasa di daerah ....
A. Toledo
B. Cordoba
C. Madrid
D. Granada

31. Filsuf Islam ternama, Ibnu Rusyd yang juga ahli kedokteran bernama asli Abu Walid Muhammad. Patungnya dapat dilihat sebagai sebagai penghormatan atas kepakarannya di tanah kelahirannya di Spanyol, yaitu di kota ....
A. Granada
B. Cordova
C. Barcelona
D. Catalonia

32. Masjid Agung Cordoba didirikan oleh ....
A. Abdurrahman III
B. Al Hakam II
C. Abdurrahman I
D. Abdurrahman II

33. Ilmu yang mempelajari aturan syara’ yang diperoleh dari dalil yang rinci dan dengan ilmu ini dihasilkan hukum wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah disebut ilmu ....
A. Tauhid
B. Tasawuf
C. Fikih
D. Kalam

34. Masjid Cordoba, selain menjadi tempat ibadah juga menjadi sentra pendidikan. Ilmuwan dari berbagai penjuru dunia datang ke sana untuk menimba ilmu. Akhirnya saat itu kemajuan Cordoba bisa menyaingi kemajuan Baghdad. Kedua kota ini menjadi ibukota masing-masing daulah. Cordoba adalah ibukota daulah ....
A. Umayyah I
B. Umayyah II
C. Abbasiyah I
D. Abbasiyah II

35. Seorang tokoh sufi perempuan yang lahir di kufah bernama Rabi’ah al Adawiyah. Ajaran tasawufnya terkenal dengan istilah ....
A. Ma’rifah
B. Mahabbah
C. Wara’
D. Ittihad

36. Salah satu ilmuwan Andalusia yang merancang teknik pesawat adalah ....
A. Ibn Razin al-Tujibi
B. Loubna al Qortobiya
C. Ibnu Rusyd
D. Abbas Ibnu Firnas

37. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan muslim yang terkenal karena karyanya menjadi tonggak di bidang social kemasyarakatan. Ia adalah seorang tokoh di bidang ilmu ....
A. Filsafat
B. Ekonomi
C. Sejarah
D. Kodekteran

38. Penguasa Islam terakhir di Andalusia adalah ....
A. Bani Ahmar
B. Bani Ahkar
C. Bani Saljuk
D. Bani Thughrul

39. Al Khawarizmi, salah seorang cendikiawan muslim pengarang kitab Al Jabar wal Muqabbala yang merupakan ilmuwan di bidang ....
A. Metafisika
B. Fisika
C. Geometri
D. Kedokteran

40. Siapakah nama Panglima yang memimpin penaklukan Andalusia ....
A. Tariq bin Ziyad
B. Musa' bin Nusayr
C. Muawiyah bin Abu Sufyan
D. Khalid bin Walid

41. Sejak masa Khulafaur Rasyidin, usaha untuk menaklukkan kota ini sudah dimulai,namun baru pada masa Sultan Muhammad Al Fatih dari kerajaan Otoman, kota ini dapat ditaklukkan. Kota ini sekarang bernama ....
A. Madinah
B. Istanbul
C. Kairo
D. Baghdad

42. Alhambra adalah nama sebuah kompleks istana sekaligus benteng yang megah dari kekhalifahan bani ummayyah yang terletak di ...
A. Damaskus
B. Bagdad
C. Granada
D. Istanbul

43. Jejak Islam bertebaran di muka bumi. Delhi menjadi ibu kota Kerajaan Islaam sejak tahun 1211 M. dan sempat menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di ....
A. Bangladesh
B. Afganistan
C. India
D. Pakistan

44. Pada tanggal 15 Mei 756 M., ‘Abd al-Rahmān al-Dakhīl memproklamirkan berdirinya Imārah Umayyah II di Andalusia (Spanyol). Pusat pemerintahannya terletak di kota ....
A. Damaskus
B. Cordova
C. Madinah
D. Bagdad

45. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 karena melalui ....
A. Ajaran Ijtihad
B`. Kesenian
C. Mubalig yang didatangkan dari Timur Tengah
D. Ajaran Tasawuf

46. Berikut ini adalah nilai-nilai yang dapat dipetik dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia, kecuali ....
A. Mencintai kebudayaan Islam dengan rasa bangga terhadap karya peradaban Islam di masa lalu.
B. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi
C. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dapat dipupuk lebih baik.
D. semangat dan mencintai budaya barat agar negara jadi lebih maju.

47. Peninggalan dari awal masa peradaban Islam di Indonesia berupa tata ruang pusat kota sebagai berikut ....
A. Masjid yang dihiasi dengan ukiran-ukiran berbentuk fauna
B. Keraton dengan pintu gerbang yang berbentuk candi
C. Keraton, alun-alun, masjid dan pasar
D. Keraton, makam, candi, masjid dan alun-alun

48. Bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan Islam di Spanyol adalah ....
A. Bahasa Perancis
B. Bahasa Spanyol
C. Bahasa Inggris
D. Bahasa Arab

49. Setelah Kesultanan Gowa runtuh, muncul kebangkitan kesultanan baru di Nusa Tenggara Barat, yakni ....
A. Taliwang
B. Sumbawa Besar
C. Bima
D. Manggar

50. Pada masa Spanyol Islam, Dalam ilmu kimia dan astronomi, muncul tokoh terkenal yaitu ‘Abbās ibn Farnās. Ia adalah orang pertama yang menemukan ....
A. teropong yang dapat menentukan jarak
B. antara tata surya dan bintang-bintang.
C. pembuatan kaca dari batu.
D. angka Nol dan membuat tabel angka-angka.